محورهای همایش:

  • نانوحامل ها
  • نانوالیاف
  • نانوبیوسنسورها
  • مهندسی بافت
  • پرینت سه بعدی
  • سم شناسی نانو
  • میکروفلوئید