دبیر کمیته اجرایی: 

صدیقه نیکنام، دانشجوی دکتری نانوشیمی، دانشگاه کاشان

اعضای کمیته اجرایی:

سید احمد دهدست، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی ایران

نوشین امینی، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران

رقیه منصوری، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران

نگین سیفی، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران

سیده محیا مرعشیان، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران

زکیه سادات حسینی، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران

حنانه زرین نهاد، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی ایران

زهرا بنگاله، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران

علی قاسم زاده، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، ستادویژه توسعه فناوری نانو

محمد حاجی ملک خیلی، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، ستادویژه توسعه فناوری نانو

لیلا پزشک، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، ستادویژه توسعه فناوری نانو

امید پوردکان، انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، علوم پزشکی ایران