دبیر کمیته علمی:

دکتر مهدی آدابی، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران

اعضای کمیته علمی:

دکتر سید مهدی رضایت، سم شناسی داروشناسی، علوم پزشکی تهران

دکتر محمدکاظم کوهی، سم شناسی، علوم پزشکی تهران

دکتر رامین رحیم نیا، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران

دکتر محمودرضا جعفری، نانوفناوری دارویی، علوم پزشکی مشهد

دکتر حسین قنبری آلانق، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران

دکتر رضا فریدی مجیدی، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران

دکتر  مسعودخسروانی، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران

دکتر فرید عابدین درکوش، فارماسیوتیکس/نانودارو، علوم پزشکی تهران

دکتر فاطمه غیبی، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی مشهد

دکتر بیتا مهروری، نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی ایران